* INFOMA REALITY     * KONTAKT     O NÁS     KARIÉRA     DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE     UŽITOČNÉ LINKY     NA STIAHNUTIE     GDPR     DODÁVATELIA PRE STAVEBNÍCTVO   RSS RSS

INFOMA REALITY

 
 

Dôležité informácie - INFOMA REALITY

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

 

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

* Súbor PDF

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi Realitnej kancelárie INFOMA Business Trading, spol. s r.o. (ďalej len Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ a tretími osobami (záujemcami). VOP platia pre všetky uzatvorené obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/ obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty Realitnej kancelárie „INFOMA REALITY“, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou kanceláriou „INFOMA REALITY“ a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok II.

Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie „INFOMA REALITY“

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne :

Spoločnosť INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Galaktická 6, 821 02 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 18994/B, IČO: 357 658 10, zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie, ako aj usmerňovanie pobočiek a obchodných zástupcov Realitnej kancelárie „INFOMA REALITY“, školenia a vzdelávanie realitných maklérov. Realitní makléri sú samostatnými právnymi subjektmi t.j. fyzické alebo právnické osoby, prepojené na centrálu a to na základe zmlúv uzavretých so spoločnosťou INFOMA Business Trading, spol. s r.o. a pod obchodným označením Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ a rozlišovacím dodatkom realizujú realitnú činnosť - predaj, kúpa, nájom, prenájom nehnuteľností sa uskutočňuje vykonávaním vysoko profesionálnej činnosti pracovníkov realitnej kancelárie ako sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji, kúpe, prenájme, nájme nehnuteľností. Všetky realitné kancelárie – pobočky a realitní makléri vykonávajúci činnosť pod obchodnou značkou Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ sa: riadia Etickým kódexom, Reklamačným poriadkom a VOP platnými pre Realitnú kanceláriu „INFOMA REALITY“. Prechádzajú pravidelnými školeniami a vzdelávaním. Sú hodnotení a odmeňovaní na základe absolvovaných postupových a kariérnych školení, dosahovanej produkcie , spätnej reakcie klientov a záujemcov, počtu reklamácii a dodržovania etického kódexu a interných predpisov.

Článok III.

Predmet činnosti a systém práce

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ poskytuje najmä nasledovné služby :

Oslovovanie, vyhľadávanie a priame kontaktovanie záujemcov. Zabezpečuje dokumentáciu, ktorá bezprostredne súvisí s obchodným prípadom. Sú to najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány a. p.. Zabezpečuje vypracovanie príslušných zmlúv súvisiacich s obchodnými prípadmi. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) vykonáva Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ na základe Zmluvy o sprostredkovaní v zmysle §642 a násl. Obchodného zákonníka a §774 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto zmluvy sú ponúkané nehnuteľnosti, ktoré môžu byť zverejňované aj vo verejne prístupných databázach Realitnou kanceláriou „INFOMA REALITY“. Táto zmluva zaväzuje klienta uhradiť stanovenú zmluvnú odmenu realitnej kancelárii len v prípade, ak k predaju danej nehnuteľnosti dôjde pričinením sprostredkovateľa. Stanovuje zásadné podmienky predaja tak, ako ich určí klient a súčasne stanovuje tiež zmluvnú odmenu za sprostredkovanie predaja, nájmu nehnuteľnosti.

Poskytnuté služby zahrnuté v odmene:

štandardné vyhotovenie ponuky na základe podkladov dodaných vlastníkom nehnuteľnosti. Zhotovenie digitálnej dokumentácie nehnuteľnosti. Použitie fotografií sa riadi Autorským zákonom. Akvizičná a inzertná činnosť, umiestnenie ponuky na trh nehnuteľností, obhliadky nehnuteľností so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, vyhotovenie zmlúv a iných právnych dokumentov k prevodu vlastníckych práv a nájmu nehnuteľnosti. Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ zabezpečuje právny servis a poradenstva pre klientov v súvislosti s uzatváranými zmluvami. Pre vlastníka predávanej nehnuteľnosti Realitná kancelária„INFOMA REALITY“ realizuje bezplatné konzultácie a prípravu predaja. Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ zabezpečuje kontakt a  komunikáciu s príslušnými štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných informácií, dokumentov a iných podkladov za účelom úspešnej realizácie obchodného prípadu. Vykonáva asistenciu pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu a to s garanciou vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi poskytnutý. Vedie účet úschov a depozít klientov a záujemcov.

Náklady a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene:

registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov.

Doklady potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť realitnej kancelárie.

Predaj, kúpa, nájom, prenájom a výmena bytu:

aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy (ak je vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve pozemok), zmluva o predchádzajúcom prevode bytu do vlastníctva, stavebný pôdorys bytu (alebo stavebný nákres), písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu bytu.

Predaj, kúpa, nájom, prenájom rodinného domu, stavby, nebytových priestorov:

aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán, kópia pôdorysu podlaží zo stavebných plánov, písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu nehnuteľnosti.

Predaj, kúpa, nájom, prenájom pozemku:

snímka z katastrálnej mapy resp. aktuálny geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy) aktuálny list vlastníctva (resp. spoluvlastníctva) spôsobilý na právne úkony.

Článok IV.

Práva a povinnosti

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ sa zaväzuje:

Postupovať pri zariaďovaní záležitostí klientov s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva alebo nájme danej nehnuteľnosti.

Propagovať predaj danej nehnuteľnosti tak v printových ako aj elektronických médiách.

Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou a predajom danej nehnuteľnosti.

Klient ako aj záujemca sa zaväzujú:

Bezodkladne poskytnúť Realitnej kancelárii „INFOMA REALITY“ všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu uzatvorených zmlúv. V prípade, že klient alebo záujemca neposkytnú potrebnú súčinnosť , môže Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ od nich požadovať ušlý zisk /províziu/ v plnej výške. U našich klientov je preto nevyhnutné, aby pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy predložili dokumenty, z ktorých vyplýva, že je vlastníkom danej nehnuteľnosti, resp. že má písomné splnomocnenie s nehnuteľnosťou obchodovať.

Článok V.

Mlčanlivosť

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií alebo údajov, ktoré jej boli poskytnuté zo strany klientov alebo tretích osôb v súvislosti s konkrétnym obchodným prípadom. Tieto sa zaväzuje nezverejňovať alebo neoznamovať iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu klientov alebo tretích osôb a ani ich nevyužiť pre seba alebo v prospech iných osôb. Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ je zodpovedná za škodu aj v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany jej zamestnancov, realitných maklérov, prípadne iných spolupracujúcich osôb voči klientom alebo tretím osobám.

Článok VI.

Zodpovednosť

Klient, prípadne tretie osoby môžu uplatniť svoje výhrady prostredníctvom elektronického formulára.

Formulár na podanie reklamácie, ako aj Reklamačný poriadok sa nachádza na www.infoma.sk

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb.

Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ je povinná overiť správnosť a úplnosť informácii, ktoré jej poskytli klienti, prípadne ktoré poskytuje tretím klientom. Ak bola uvedená povinnosť dodržaná nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, prípadne od tretích osôb .

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Klienti a tretie osoby, ktorí vstupujú do zmluvného vzťahu s Realitnou kanceláriou „INFOMA REALITY", podpisom zmluvy vyhlasujú, že boli poučení podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a udeľujú Realitnej kancelárii „INFOMA REALITY“ súhlas, aby osobné údaje boli , spracovávané v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných vzťahov, resp. k plneniu povinností uložených príslušnými právnymi predpismi SR, najmä pre účely evidencie v informačných systémoch sprostredkovateľa. Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ je povinná zabezpečiť, aby jej zamestnanci, realitní makléri, prípadne iné spolupracujúce osoby, ktoré získavajú osobné údaje od klientov a tretích osôb dodržiavali ochranu získaných osobných údajov.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ nevyvíja dostatočnú aktivitu smerujúcu k realizácii obchodu. Realitná kancelária „INFOMA REALITY“ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak klient porušil podmienky alebo ak poskytol Realitnej kancelárii „INFOMA REALITY“ nepravdivé , prípadne neúplné informácie k danej nehnuteľnosti, aj v prípade ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mohol vedieť, a ktoré môžu zmariť obchodný prípad. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje vždy písomnou formou, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vzájomné nároky zmluvných strán z odstúpenia od zmluvy musia byť uplatnené buď v písomnom odstúpení od zmluvy, alebo bezodkladne po jeho obdržaní.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzájomné nezrovnalosti a spory vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi zmluvnými stranami sa tieto zaväzujú prioritne riešiť vzájomnými rokovaniami. V prípade súdneho sporu medzi zmluvnými stranami bude príslušný súd Slovenskej republiky. Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu Realitnej kancelárie „INFOMA REALITY“.

 

 

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ

INFOMA Business Trading, spol. s.r.o., Galaktická 6, 821 02 Bratislava, IČO 35 765 810

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") právo:

 1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.
 4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

INFOMA Business Trading, spol. s.r.o., Galaktická 6, 821 02 Bratislava, IČO 35 765 810

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Dotknutá osoba je na účely vedenia personálno-mzdovej agendy a vedenia účtovníctva povinná poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu podľa osobitných predpisov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť na základe platnej legislatívy SR.

Dotknutá osoba na účely činnosti realitnej kancelárie poskytuje svoje osobné údaje, a to v rozsahu určenom v zmluve s prevádzkovateľom a podľa osobitných predpisov upravujúcich prevod vlastníctva alebo nájom a podnájom. Uvedená osoba je povinná osobné údaje poskytnúť aj za spoluvlastníkov. Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne. Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované tretím stranám - obchodným partnerom prevádzkovateľa, zásadne na účely zabezpečenia kúpo-predaja nehnuteľností, nájmu alebo inej realitnej činnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na daný účel. Osobné údaje sú poskytované najmä bankám a iným finančným inštitúciám, notárom, advokátom, iným právnym zástupcom, katastru nehnuteľností alebo inej oprávnenej osobe na základe zákona. Osobné údaje môžu byť získavané aj kopírovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič údajov úradných dokladov v prípadoch, keď tak stanovuje osobitný predpis alebo len s písomným súhlasom dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľa aj sprostredkovatelia – realitní makléri (aktuálny zoznam maklérov je zverejnený na web stránke prevádzkovateľa).

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje – fotografiu prevádzkovateľovi na účely propagácie prevádzkovateľa dobrovoľne a súhlasí so zverejnením fotografie na webstránke prevádzkovateľa alebo na iných realitných portáloch. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje sú poskytované/sprístupňované/spracúvané aj:

 1. Allit s.r.o., – externý správca (administrátor AIS),
 2. Zoner, s.r.o. – poskytovateľ webhostingu,
 3. MADO spol. s r.o., – online program HUMANET

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, a to ako svojich údajov, tak aj údajov osôb, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

Nenašli ste čo ste hľadali? Skúste vyplniť formulár.

Po odoslaní formulára našim maklérom je väčšia pravdepodobnosť, že bude vaša požiadavka úspešne zrealizovaná.

security code